MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde, skolehjemsamtaler og forældremøder

Hjalleseskolens princip for forældresamarbejde, Skolehjem-samtaler og forældremøder

 

 

I folkeskolelovens § 1 stk. 1 står der: ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

 

Der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem skole og forældre er essentielt for, at vi i fællesskab lykkes med at skabe sunde og glade børn i liv og læring for Hjalleseskolens elever.

Med nedenstående princip vil vi sætte en ramme for hvordan skole-hjemsamarbejdet i praksis udmøntes på Hjalleseskolen.

 

Mål:

  • At skolen og hjemmet har en god dialog ift. den enkelte elevs læring og trivsel
  • At skolen og den samlede forældregruppe har en god dialog og et godt samarbejde med fokus på fællesskabets bedste.

 

Tiltag:

  • Der afholdes to forældremøder i klassen, hvor klassens lærere og forældre i fællesskab kan dagsordensætte aldersrelevante punkter til drøftelse.
  • Der afholdes en skole-hjemsamtale for alle elever. På 0. årgang deltager børnehaveklasselederen samt klassepædagogen. På 1.-3. årgang deltager matematik-, dansklærer og årgangspædagog. På 4.-5. årgang deltager dansk- og matematiklærer. Fra 6.-10. årgang deltager dansk- og matematiklærer samt ved behov sproglærerne.
  • Hvis der er behov for yderligere møder omkring en enkelt elev, kan såvel lærere som forældre bede om en ekstra skole-hjemsamtale.
  • Der afholdes ad-hoc møder med skole, hjem og evt. eksterne samarbejdspartnere, hvor dette er relevant.

 

Tegn:

  • Såvel skole som forældre oplever et givtigt og konstruktivt skole-hjemsamarbejde.
  • Der tages hånd om alle elevers faglige og sociale trivsel og udvikling.
  • Der løftes i flok ved ekstraordinært behov for tæt samarbejde mellem skole, hjem og evt. eksterne samarbejdspartnere.

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 23.04.19