MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Hjalleseskolens antimobbestrategi

 

Definition

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. 

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

 

På Hjalleseskolen ved vi, at mobning primært opstår af tre overordnede grunde:

  1. Manglende sammenhold i klassen – Når en gruppe børn ikke har noget positivt at være sammen om, så kan det ske, at de i stedet samler sig om at udstøde en fra gruppen.
  2. Manglende forståelse for hinanden – Når en gruppen børn ikke forstår hinanden, bliver tolerancen over for dem, der er anderledes, testet
  3. Stor kedsomhed – Hvis en gruppe børn ikke kan finde på noget positivt at lave, finder de måske sammen om noget negativt.

 

Mål og tegn

Hjalleseskolen har 0-tollerence overfor mobning. År for år skal elevernes sociale trivsel stige (målt via den nationale trivselsmåling).

 

TILTAG: SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING PÅ HJALLESESKOLEN

 

Trygge og tolerante fællesskaber er det bedste middel mod mobning. Derfor arbejder vi på Hjalleseskolen på at sikre gode klassefællesskaber, hvor alle bliver respekteret for den, de er.

 

Sammenhold i klassen kan komme af mange ting: fælles interesser, fælles skoleprojekter, fælles stolthed over at være en god/dygtig klasse m.m. Tydelig klasseledelse er et eksempel på en metode til at skabe sammenhold i en klasse.

 

 

HANDLING

DELTAGERE

ANSVARLIG

TIDSPLAN

Gennem undervisning

Ugentligt klassemøde på alle årgange.

 

Sociale spillerregler er tydelige i klassen

 

Tydelig og fælles klasseledelse på årgangene

 

Klassekursus 3. årgang (samarbejde og styrker)

 

Mobilfri-skole

 

 

 

Rettighedsskole

En medarbejder + alle elever

 

--”--

 

 

--”--

 

 

Inklusionsvejleder

 

 

Alle medarbejdere og elever

 

 

Alle medarbejdere og elever

Klasseteamet

 

 

--”--

 

 

Årgangsteamet

 

 

Inklusionsvejleder

 

 

Årgangsteamet

 

 

 

Årgangsteam og rettighedskoordinator ML

Hele året

 

 

--”--

 

 

--”--

 

 

Efterår

 

 

Implementeres fra 1. august 2017.

 

Implementeres fra 1. august 2017.

 

I frikvarterer

Gårdvagter

Gårdvagten

Den enkelte gang-/gårdvagt

Hele året

Venskabsklasser

0. og 5. årgang, 1. og 6. årgang, 2. og 7. årgang, 3. og 8. årgang og 4. og 9. årgang.

 

Medarbejdere og elever

Medarbejdere fra hvert årgangsteam

Hele året

Samarbejde med forældre

Trivsel som punkt på alle forældremøder

Klasseteamet samt forældrene

Klasseteamet

Efterår og evt. forår.

 

 

TILTAG: SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING PÅ HJALLESESKOLEN

 

Hvis elever eller forældre ser eller oplever mobning på Hjalleseskolen, skal de fortælle en af klassens nærmeste voksne om situationen. Er det en medarbejder som observerer mobning håndteres situationen direkte i teamet.

 

Undgå at diskutere om der er tale om mobning. Når en forælder, elev eller fagperson fortæller om mobning, er det tegn på, at mindst en elev ikke trives. Der er altid mange sider af en sag. Det væsentlige er at fokusere på, hvordan en positiv ændring opnås, så alle fremadrettet føler sig trygge og inkluderende i fællesskabet.

 

 

Billede fjernet.HANDLING

DELTAGERE

ANSVARLIG

OPFØLGNING

Klassen/børnegruppen

I første omgang handler teamet i forhold til mobningen. Derefter kan inklusionsvejlederen og endelig også skolepsykologen inddrages med henblik på at observere klassens fællesskab og give værktøjer til forbedring af fællesskabet.

Team

 

 

Inklusionsvejleder

 

 

Ledelse og skolepsykolog

Teamet

 

 

Inklusionsvejleder og team

 

Team, ledelse og skolepsykolog

På teammøde

 

 

Efter aftale

 

 

Efter aftale

Forældre og fagteam

Forældrene involveres evt. via et forældremøde

Team og evt. ledelse

Teamet (hvis ledelsen deltager er ledelsen ansvarlig)

Ved næste næste forældremøde

 

 

SÅDAN BIDRAGER FORÆLDRE TIL FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ HJALLESESKOLEN

 

Forældrene er forudsætningen for, at der i en klasse kan blomstre et godt fællesskab. Et godt fællesskab forhindrer mobning. Gode klassefællesskaber er samtidig forudsætningen for stærke læringsmiljøer og god trivsel i skolen til glæde for alle elever.

 

Deltagelse i forældremøder, forældrearrangementer og skole-hjem-samtaler

På Hjalleseskolen forventes det, at alle elever er repræsenteret med mindst en forælder ved samtlige forældremøder, forældrearrangementer/sociale arrangementer og til skole-hjem-samtaler.

 

Ved deltagelse i arrangementer, møder og samtaler viser forældrene deres børn, at skolen er vigtig, og samtidig bidrager forældrene til et styrket fællesskab mellem klassens forældre. Forskning viser, at forældrefællesskab styrker børnefællesskabet.

 

Venskaber contra fællesskaber

På Hjalleseskolen sondrer vi mellem venskaber og fællesskaber. I en klasse er alle elever en del af et forpligtende fællesskab. Vi forventer, at forældrene bakker op om dette fællesskab. Det betyder, at alle elever inviteres med til større ting (ex. alle drenge/alle piger/alle elever til fødselsdage eller fester i ungemiljøet). Forældre kan også bakke op om klassefællesskabet ved at lave legeaftaler med klassekammerater, som ikke nødvendigvis er bedste-vennen/slyngveninden.

 

Ved siden af fællesskabet kan hver enkelt elev have nære venskaber, disse dyrkes parallelt med fællesskabet.

 

Legegrupper

På Hjalleseskolen opfordrer vi særligt i de yngste klasser til at forældrene laver legegrupper. Legegrupperne bidrager til fællesskabet blandt børn og forældre.

 

Kontaktforældreråd

Kontaktforældrerådet søger at styrke klassens fællesskab gennem planlægning af 1 eller 2 årlige sociale arrangementer for klassen og forældrene.

 

Åbenhed om udfordringer

På Hjalleseskolen opfordrer vi forældre til at være åbne om deres børns eventuelle udfordringer.

Viden om et barns udfordringer, skaber forståelse og empati blandt klassens øvrige forældre. Uvidenhed kan medføre det modsatte.

 

 

 

SÅDAN KOMMUNIKERER VI PÅ HJALLESESKOLEN

 

 

Tydelig og tillidsvækkende kommunikation mellem barnets voksne, forældre og medarbejdere, er en forudsætning for et godt samarbejde også i tider med udfordringer. Skolens medarbejdere kan derfor altid kontaktes via intra.

 

Skriftlig eller mundtlig kommunikation

I tider uden uoverensstemmelser eller udfordringer kommunikerer vi primært skriftligt i intra.

I tider med udfordringer eller uoverensstemmelser kommunikerer vi mundtligt for at mindske misforståelser. Send gerne medarbejdere en besked med ønske om opringning eller møde.

 

Vi ser og oplever desværre ikke alt

Medarbejderne har altid elevernes bedste på sinde, men samtidig er vi ikke ufejlbarlige.

 

Hvis børn fortæller hjemme om uløste, negative hændelser i skolen, hvad end det handler om en medarbejder eller en anden elev, så undlad at drøfte hændelsen med barnet. Lyt til barnet og tag hurtig kontakt til medarbejderen, for at drøfte hændelsen voksen til voksen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering

Nærværende antimobbestrategi er udarbejdet af et udvalg nedsat af skolebestyrelsen på Hjalleseskolen. Udvalget bestod af:

Forældrerepræsentanterne Annita West Becerra og Vivi Rich. Lærer og inklusionsvejleder Katja Bang Larsen. Lærer, inklusionsvejleder Tanja Lykke Andersen og skoleleder Louise Theil

 

Antimobbestrategien skal revideres hvert år når resultaterne fra den nationale trivselsmåling foreligger (februar/marts).

 

Antimobbestrategien har været til behandling i elevrådet, på et lærermøde samt et pædagogmøde inden endelig vedtagelse i skolebestyrelsen d. 29. august 2017